Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden, die samen met onze Privacy & Cookie Statement de relatie met u beheren met betrekking tot deze website. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

WRS Finance B.V. biedt de website https://voormeerinzicht.nl aan (hierna: “Voor meer inzicht”). Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen WRS Finance B.V. als beheerder van de website en de niet-geregistreerde en geregistreerde gebruikers (hierna “Gebruikers” genoemd). We behouden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen.

De informatie die wordt verstrekt op Voor meer inzicht is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan WRS Finance B.V. echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

Overeenkomst

Indien de Gebruiker zich registreert en toegang verschaft tot of gebruikmaakt van onze diensten, stemt de Gebruiker ermee in dat deze een overeenkomst aangaat met WRS Finance B.V. Als de Gebruiker dit contract wilt beëindigen, kan de Gebruiker dit op elk gewenst moment doen door het account te sluiten en de diensten niet langer te openen of te gebruiken. Dit kan middels een mail aan sdijkers@wrsfinance.nl of rbruinsslot@wrsfinance.nl. Ook gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze gegevens aan WRS Finance B.V. verstrekt, zoals uw emailadres en naam, en dat WRS Finance B.V. contact op kan nemen.  

Profiel, wachtwoord en beveiliging 

De Gebruiker maakt een wachtwoord en een gebruikersnaam aan bij het voltooien van het registratieproces van Voor meer inzicht. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn of haar wachtwoord of account. De Gebruiker gaat ermee akkoord om (a) Voor meer inzicht onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat deze aan het einde van elke sessie uw account verlaat. WRS Finance B.V. kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit niet-naleving van deze sectie.

Berichten en delen

De Gebruiker stemt ermee in dat WRS Finance B.V. kennisgevingen en berichten stuurt via de door de Gebruiker opgegeven contactgegevens (zoals een e-mailadres). De Gebruiker stemt ermee in om contactgegevens up-to-date te houden. Via de instellingen kan de Gebruiker bepalen of deze mailings van WRS Finance B.V. wil ontvangen.

Aansprakelijkheid 

Aan de op deze site verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. WRS Finance B.V. kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. WRS Finance B.V., noch derde partijen bieden geen garantie of zekerheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden. De gebruiker erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijkerwijs onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

Onze website bevat ook links naar externe websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).WRS Finance B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door WRS Finance B.V. zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Voor meer inzicht en/of geraadpleegde bronnen.

WRS Finance B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van Voor meer inzicht en de gedownloade informatie, tools en/of website. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Verantwoordelijkheid 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en tools. WRS Finance B.V. is bevoegd om door de Gebruiker op de website geplaatste content geheel of ten dele te verwijderen. Nederlands recht is van toepassing.

Beëindiging  

De Gebruiker en WRS Finance B.V. kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest de Gebruiker het recht om de diensten te openen of gebruiken.

Klachten

Indien de Gebruiker een klacht heeft met betrekking tot Voor meer inzicht, de dienst of de website, dient de gebruiker deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via sdijkers@wrsfinance.nl of rbruinsslot@wrsfinance.nl

WRS Finance B.V. zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal zij al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de gebruiker te herstellen.

Persoonsgegevens 

In het Privacy Statement van WRS Finance B.V. staat aangegeven hoe Voor meer inzicht met persoonsgegevens omgaat.